Οι παραγωγοί του Music Society συνθέτουν, όπως άλλωστε κάθε μήνα, το μουσικό μωσαϊκό για τον Δεκέμβριο